PMR

  • parta
  • martinských
  • rybárov

Zákon č. 216/2018Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní