PMR

  • parta
  • martinských
  • rybárov

Povinnosti člena rybárskej stráže

Člen rybárskej stráže je povinný:

a) nosiť pri výkone svojej činnosti na viditeľnom mieste služobný odznak a na požiadanie sa preukázať preukazom člena rybárskej stráže,

b) spolupracovať s príslušníkmi Policajného zboru, najmä oznamovať im všetky skutočnosti odôvodňujúce podozrenie zo spáchania trestného činu a odovzdávať im odňaté rybárske náradie, rybársky lístok a povolenie na rybolov,

c) spisovať o odňatí rybárskeho náradia, rybárskeho lístka a povolenia na rybolov písomné záznamy a ich odpis odovzdať kontrolovanej osobe,

d) oznámiť bezodkladne zistené nedostatky, príznaky ochorenia a úhyn rýb užívateľovi a príslušným orgánom štátnej správy18) a v prípade možnosti vykonať opatrenia na zabránenie šírenia choroby alebo úhynu rýb,

e) sledovať z hľadiska ochrany rybárstva spôsob užívania vôd, čistotu vôd, zisťovať zdroje znečistenia vôd a technické zásahy do tokov a zistené nedostatky oznámiť príslušným orgánom štátnej správy, 18)

f) poskytnúť zranenej osobe pomoc, ak to okolnosti dovolia, ak v súvislosti s použitím donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby,

g) spísať o okolnostiach použitia donucovacích prostriedkov úradný záznam a oznámiť bezodkladne použitie donucovacích prostriedkov obvodnému úradu životného prostredia,

h) zachovávať pri výkone svojej činnosti dôstojnosť a vážnosť svoju vlastnú, ako aj osôb, proti ktorým zasahuje.